Informace městské policie
Informace pro motoristy

Pro motoristy jsme připravili soubor informací, které jsou odpovědí na nejčastější otázky kladené strážníkům při výkonu jejich služby:  

KLIKNI ZDE
Pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči

Při pořádání kulturních akcí ve městě Třebíči je pořadatel takové akce povinen splnit jisté povinnosti, které vyplývají z platných právních norem. Informace o tom, které náležitosti je v takovém případě nutné vyřídit, najdete kliknutím na následující odkaz:
 
KLIKNI ZDE
Podomní a pochůzkový prodej

Ve smyslu nařízení města č.1/2013 (Tržní řád na území města Třebíče) je na celém území města Třebíče zakázán  podomní a pochůzkový prodej a nabídky služeb. Jedná se tedy např. o nabídky telefonních společností, pojišťoven, prodej zboží různých nadací apod.   
Značení sloupů veřejného osvětlení pomůže v nouzi

Město Třebíč je jedním z prvních měst na Vysočině, které přistoupilo k označování sloupů veřejného osvětlení žlutými samolepkami se zkratkou ulice a pořadovým číslem. A k čemu toto označení slouží? V případě nouze, např. při dopravní nehodě, nebo jiné události vyžadující zásah některé ze složek IZS, stačí do telefonu nahlásit označení nejbližšího sloupu veřejného osvětlení bez nutnosti zjišťování názvu ulice nebo dlouhého vysvětlování přesné polohy události.

Připomínáme, že tísňovým voláním na tel. číslo 156 se v Třebíči dovoláte na služebnu městské policie přimo v našem městě. Všechna ostatní tísňová volání jsou spojována na středisko Jihlava.
Pohyb psů na veřejných prostranstvích

Pohyb psů na veřejných prostranstvích v našem městě je omezen a to z důvodu bezpečnosti osob a jiných zvířat, která se na veřejných prostranstvích pohybují. Přijetí tohoto opatření si bohužel vyžádali bezohlední majitelé psů, kteří své čtyřnohé miláčky nechávali volně pobíhat po ulicích nebo je v potřebném rozsahu nezvádali. Strážníci tak často řešili případy pokusání člověka nebo jiných psů. Není nutné připomínat, že se obětí pokousání často stávaly i děti. Další kapitolou je znečišťování veřejných prostranství psími extrementy. Z těhto důvodů byla přijata vyhláška města č.3/2005 o regulaci a zajištění veřejného pořádku při pohybu zvířat na veřejných prostranstvích.


Vyhláška ukládá držitelům psů zejména tyto povinnosti:

- zajistit, aby se zvířata nepohybovala bez dozoru na veřejných prostranstvích
- vodit psa na veřejných prostranstvích vždy na vodítku s mordou krytou náhubkem (košíkem)
- volné pobíhání psů na veřejném prostranství bez vodítka a bez náhubku (košíku) je povoleno jen na místech k tomu vymezených  („psí výběhy“ jsou uvedeny na www.trebic.cz). I v takovéto situaci však držitel za psa plně odpovídá
- je zakázán vstup psů na veřejně přístupná hřiště, pískoviště a dále na místa označená značkou  ("zákaz vstupu psů")
- znečistí-li zvíře veřejné prostranství, je jeho držitel povinen tuto nečistotu neprodleně odstranit (psí extrementy)
- je povinen zajistit, aby pes byl vždy při pohybu na veřejném prostranství viditelně označen známkou přidělenou MěÚ Třebíč
Požívání alkoholu a kouření na veřejných prostranstvích

K zajištění ochrany veřejného pořádku v našem městě je na veřejných prostranstvích ve vymezených lokalitách zakázano požívání alkoholickcýh nápojů. Tento zákaz platí také na všech autobusových zastávkách na území města. Tato činnost je omezena obecně závaznou vyhláškou města č. 1/2009 o omezení konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích. Mapy vymezených lokalit naleznete zde:


KLIKNI ZDE
Pro zvýšení ochrany dětí a mládeže před negativními vlivy pasivního kouření, omezení negativního příkladu kouření a ochranu zdraví osob, je zakázáno kouření na všech veřejně přístupných dětských hřištích na území města (obecně závazná vyhláška č. 3/2011 o  zákazu kouření na dětských hřištích).

Noční klid a hluk ve městě

Dle obecně závazné vyhlášky města č.2/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci činností narušujících veřejný pořádek je v našem městě stanoven noční klid na dobu od 22:00 hodin do 06:00 hodin. V této době  je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

Dále je stanoveno, že o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin.

K zajištění veřejného pořádku se stanovuje, že veřejnosti přístupné hudební produkce v podobě živé i reprodukované hudby, zejména taneční zábavy a diskotéky, musí být v lokalitách města, vymezených v příloze této vyhlášky (najdete na www.trebic.cz), ukončeny nejpozději do 22:00 hodin. O poskytnutí vyjímek rozhoduje rada města.

Měření rychlosti vozidel

Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v našem městě strážníci měří rychlost vozidel. Při zmíněných dopravních akcích se hlídky zaměřují zejména na úseky silnic se zvýšeným pohybem chodců a úseky, kde je překračování povolené rychlosti spojené s nebezpečím dopraví nehody na křižovatce. Řidiči se proto mohou setkat s kontrolami rychlosti v blízkosti škol, zdravotních zařízení, nákupních center nebo na průtazích města na které ústí další komunikace. Místa měření jsou určena Policií ČR.


Slušné jednání je základem komunikace

Strážníci při plnění svých úkolů také využívají pravomoc řešit některá protiprávní jednání občanů ve zkráceném řízení a to udělováním blokových pokut. Při určování výše této pokuty je strážník povinen přihlížet k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, k okolnostem, za nichž byl spáchán, k míře zavinění, k pohnutkám a k osobě pachatele a k dalším okolnostem. Z výše uvedeného vyplývá, že chování pachatele protiprávního jednání v průběhu řízení s přítomným strážníkem výrazně ovlivňuje způsob vyřešení věci popř. výši uložené blokové pokuty. Proto je důležité si uvědomit skutečnost, že slušné jednání je základem dobré komunikace a rychlého vyřešení dané věci, což je v zájmu především těch, kteří byli strážníkem přistiženi při svém protiprávním jednání. Pokud budete v daném případě přesto přesvědčeni o nesprávném nebo nevhodném vyřešení vaší záležitosti ze strany strážníka, není stále důvod vstupovat do otevřeného konfliktu a zhoršovat tak svoji situaci při následném prošetřování celé věci. V případě nespokojenosti postačí následně kontaktovat vedení Městské policie Třebíč - viz. sekce kontakty.

Městská policie Třebíč © Copyright  2016 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik
Používání zábavné pyrotechniky

Dnem 1. prosince 2016 nabývá v Třebíči platnosti obecně závazná vyhláška č. 4/2016, která stanovuje, že používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích je činností, která narušuje veřejný pořádek ve městě. Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno na všech veřejných prostranstvích v lokalitách vymezených v příloze č. 1 této vyhlášky. Zákaz neplatí ve dnech 31. prosince a 1. ledna. Vymezené lokality naleznete zde:
KLIKNI ZDE
Asistenti prevence kriminality

V ulicích našeho města mohou občané potkávat "asistenty prevence kriminality". Asistenti jsou zřetelně označeni na svém oděvu. Občané se na ně mohou obracet s žádostmi o informace nebo o pomoc. Asistenti jsou potřebně vyškoleni a disponují okamžitým spojením na strážníky Městské policie Třebíč, kteří mohou v nutných případech zasáhnout. Více informací naleznete po kliknutí na následující odkaz:
KLIKNI ZDE
Ohňostroje

Připomínáme, že odpalovaní pyrotechnických výrobků celkové hmotnosti dosahující 10 kg výbušné látky současně nebo v krátkém časovém úseku podléhá ohlašovací povinnosti. Podrobnější informace naleznete po kliknutí na následující odkaz:
KLIKNI ZDE