Informace pro motoristy
Vážení motoristé, zde můžete nalézt odpovědi na Vaše otázky, se kterými se na naše strážníky obracíte nejčastěji. Především se jedná o možnosti parkování v centru města, ale i o další důležité informace. Věříme, že vám následující řádky pomohou nalézt to, co potřebujete.    
Parkování v centru města
V centru města většinou zaparkujete na parkovišti s parkovacími hodinami. Výše parkovného se liší vzhledem ke vzdálenosti parkoviště k centru. Značka ukládá řidiči povinnost po zaparkování zaplatit parkovací poplatek a lístek z automatu vystavit za čelní sklo vozidla tak, aby údaje na něm byly čitelné. Parkovné lze také zaplatit formou SMS. Postup je uveden na každém parkovacím automatu. Tuto službu lze využít i v případě, že jste se zdrželi a potřebujete dobu parkování prodloužit. 
Parkoviště s bezplatným stáním se nachází na ulici Pod Zámkem, Na Potoce a Gorazdovo náměstí. Na uvedených parkovištích řeší strážníci nejčastěji přestupek způsobený bráněním vozidlům ve výjezdu nebo parkování na okolních nezpevněných plochách. Proto dodržujte udaný způsob parkování a parkujte své vozidlo tak, aby nepřekáželo ostatním a nepoškozovalo popř. nezabíralo plochy, které nejsou určeny pro provoz vozidel (chodník, trávník apod.). 
Parkoviště s parkovacím kotoučem naleznete na ulici Smila Osovského před budovou hlavní pošty, na Žerotínově náměstí před budovou Finančního úřadu a na ulici V. Nezvala. Zde je umožněno bezplatné parkování po dobu 30 minut pro vyřízení náležitostí na uvedených úřadech apod. Podmínkou parkování je však viditelné vystavení parkovacího kotouče, na kterém řidič vyznačí čas začátku stání.   
Na vyhrazeném parkovišti dle vyhlášky č.294/2015 Sb. nesmí řidiči ostatních vozidel  zastavit a stát!  Dle ust. §27 odst. 1 písm. o) zák. č.361/2000 Sb., je ostatním vozidlům na vyhrazeném parkovišti povoleno zastavení a stání, které nepřekročí dobu 3 minut. Toto vozidlo však nesmí omezit řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno. Z uvedeného vyplývá, že i po tuto domu by měl řidič takového vozidla zůstat ve vozidle nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Na vyhrazeném parkovišti, kde je uveden čas, pro který je vyhrazeno, mohou řidiči ostatních vozidel parkovat mimo tuto uvedenou dobu.
Na vyhrazeném parkovišti pro osoby tělesně postižené nesmí řidiči ostatních vozidel zastavit a stát! Podmínkou platnosti tohoto parkoviště je přítomnost jak svislé, tak i vodorovné dopravní značky.
Přehled parkovišť v databázi mapového serveru
Nově použité dopravní značky
Na ulici Nádražní se řidiči mohou setkat s vodorovnou dopravní značkou "žluté zkřížené čáry". Tato značka vyznačuje plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by řidič byl nucen zastavit vozidlo na této značce. V podstatě tato dopravní značka pouze zdůrazňuje obecné ustanovení zákona, které řidiči zakazuje vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace za ní pokračovat v jízdě a byl by nucen zastavit vozidlo v křižovatce.     
Parkoviště K+R vyznačuje místo, kde muže řidič vozidla pouze zastavit (ne stát) za účelem vystoupení nebo nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob. Tato parkoviště jsou zřízena na dopravním terminálu u hlavního vlakového nádraží. Název značky pochází z anglického "kiss and ride" (dej polibek a jeď). Jak je vidět, význam značky z jejího názvu jasně vyplývá.      
Dopravní značka P+R vyznačuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat prostředkem hromadné dopravy osob. Tato parkoviště jsou zřízena na dopravním terminálu u hlavního vlakového nádraží. Uvedená dopravní značka neukládá řidičům žádné konkrétní povinnosti.
Dětské sedačky
Ve vozidle, které je povinně vybaveno bezpečnostními pásy, lze přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky! Typ použité autosedačky musí odpovídat hmotnosti a tělesným rozměrům dítěte, dle výrobce autosedačky. Na sedadle vybavené airbagem, který nebyl nebo nelze vyřadit z činnosti, se nesmí přepravovat dítě v autosedačce čelem proti směru jízdy!   Ve vozidle, které není vybaveno bezpečnostními pásy (např. starší vozidla nebo veteráni), nesmí být přepravováno dítě mladší tří let a na sedadle vedle řidiče v takových vozidlech nesmí být přepravováno dítě menší než 150 cm.
Městská policie Třebíč © Copyright  2017 All Rights Reserved, webmaster: Jan Kotlik
Blokové čištění
Při provádění pravidelného blokového čištění v našem městě, jsou místa provádění čištění označována přechodným dopravním značením. Nejčastěji se řidiči mohou setkat s dopravní značkou "Zóna s dopravním omezením" (IZ 8a), zóna zákazu stání z důvodu provádění blokového čištění, na které je vyznačen den a čas její platnosti. Pozor, působnost této dopravní značky ukončuje teprve až dopravní značka "Konec zóny s dopravním omezením" (IZ 8b). Platnost "zónové" značky tedy neukončuje křižovatka ani jiné dopravní značky! Dále mohou být úseky, kde je prováděno blokové čištění, označovány dopravní značkou "Zákaz stání" (B29) s dodatkovou tabulkou s vyznačením dne a času její platnosti.

V působnosti uvedených dopravních značek lze pouze zastavit. Zastavení je uvedení vozidla do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení osob nebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu!         

Uzavírky ulic 
Aktuální uzavírky na území města naleznete po kliknutí na následující odkaz:
www.uzavirkytrebic.cz